Home Hardware Poti-Wert wird in Software sichtbar Wiederholung der Ausgabe bei Poti-Stellung grob auf drei-viertel Stellung Wiederholung der Ausgabe bei Poti-Stellung grob auf fünf-sechsel Stellung
 

4.9 Ausgabe bei Poti-Stellung grob auf fünf-sechsel Stellung

/usr> ./readqadc-1_1
i: 1, SR0: ffff8001, CF1: 1
Adress of QADCMCR: 40190000 ; value inside QADCMCR before writing: 0
Adress of adcreg->mcr: 40190000 ; value inside adcreg->mcr before writing: 0
i: 2, SR0: 0, CF1: 0
i: 3, SR0: 0, CF1: 0
After Setting: Adress of adcreg->mcr: 40190000 ; value inside adcreg->mcr before writing: 0
open: ccw=40190200 curent value at ccw[0]: c0
I will write to ccw[0]: c0 and ccw[1]: ff
i: 4, SR0: 0, CF1: 0
i: 55, SR0: 0, CF1: 0
i: 66, SR0: 200, CF1: 0
i: 77, SR0: ffff8001, CF1: 1
i: 8, SR0: ffff8001, CF1: 1
i: 6, SR0: ffff8001, CF1: 1
i: 4, SR0: ffff8001, CF1: 1
i: 2, SR0: ffff8001, CF1: 1
After loop: l_i_scan: 0, l_i_scan%4: 1
erer qsoalld dcer  QrADeC lauesgaelseseend w
  den
Adresse pdev: 6acacc

Der Messwert lautet: 561

 Das Device wurde wieder geschlossen!
pid 35: failed 30976

Copyright © Andreas Birkert
Letzte Aktualisierung am 20. Dezember 2013
Home Hardware Poti-Wert wird in Software sichtbar Wiederholung der Ausgabe bei Poti-Stellung grob auf drei-viertel Stellung Wiederholung der Ausgabe bei Poti-Stellung grob auf fünf-sechsel Stellung